REGULAMIN KLUBU BODY PERFECT§1.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego, określa prawa i obowiązki osób korzystających

z BODY PERFECT FITNESS WELLNESS&SPA, którzy zwani będą dalej „ Członkami Klubu”.

§2. Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia.( Przed ukończeniem 16 roku życia-pisemna zgoda rodziców lub opiekunów a także każdorazowa obecność osoby dorosłej podczas zajęć zorganizowanych lub siłowni; Po ukończeniu 16 roku życia pisemna zgoda rodziców)

 2. Prawa i obowiązki wynikające z postanowień niniejszego regulaminu, dotyczą Członków Klubu posiadających ważny abonament.

 3. Wstępując do Klubu należy wykupić w recepcji Klubu jednorazowe wejście lub karnet miesięczny- zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest wypełnienie ankiety członkowskiej, uiszczenie opłaty za abonament uprawniający do korzystania z usług Klubu oraz opłatę za kartę klubową.

§3. Karta klubowa

 1. Dokumentem, który legitymuje członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest magnetyczna karta klubowa zwana dalej „kartą”.

 2. Karta nie może być odstępowana osobom trzecim.

 3. Za Kartę pobierana jest opłata w wysokości 10 zł ( opłata jest bezzwrotna )

 4. Należy niezwłocznie powiadomić Recepcję Klubu o zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu karty. Wydanie nowej karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł.

 5. Karta klubowa jest deponowana w Recepcji podczas korzystania z usług Klubu i wydawana po zwrocie klucza do szafki .

 6. Karta klubowa jest ważna bezterminowo, a z wykupionego karnet można korzystać przez 30 dni od daty zakupu.

§4. Prawa i obowiązki Członka Klubu

 1. We wszystkich pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków.

 2. Zabrania się korzystania z usług Klubu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub odurzenia.

 3. W BODY PERFECT FITNESS WELLNESS&SPA nie toleruje się jakiejkolwiek formy przemocy.

 4. Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na właściwe miejsce.

 5. Za szkody spowodowane przez Członka Klubu ponosi on odpowiedzialność materialną.

 6. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do noszenia odpowiedniego obuwia i stroju sportowego, używania własnego ręcznika podczas ćwiczeń z użyciem sprzętu sportowego.

 7. Zmienioną odzież należy przechować w zamykanej na klucz szafce. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członka Klubu pozostawione w szatni oraz szafce.

 8. Przedmioty wartościowe Członek Klubu powinien zdeponować w Recepcji.

 9. Zagubienie klucza do szafki należy zgłosić w Recepcji. W przypadku gdy klucz nie zostanie znaleziony Członek Klubu zostanie obciążony kwotą 25 zł.

 10. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury osobistej.

 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykonywania ćwiczeń, przez osoby, które nie wystąpiły do trenera o opracowanie planu treningu.

 13. Karta Body Perfect , Benefit Systems, Fit Profit i BeActive upoważnia do jednego wejścia dziennie ( siłownia lub jedna forma zajęć zorganizowanych + strefa wellness )

 14. Karta VIP Body Perfect upoważnia do skorzystania z jednego wejścia dziennie ( siłownia lub jedna forma zajęć zorganizowanych + strefa wellness )

 15. Karta VIP Active upoważnia do skorzystania z siłowni lub zajęć fitness bez limitów.

17. Zabrania się korzystania z umywalek i natrysków w celu golenia twarzy lub innych części ciała.

§6. Postanowienia końcowe

 1. BODY PERFECT FITNESS WELLNESS&SPA zastrzega sobie prawo do zmiany i redukcji liczby godzin zajęć zorganizowanych w okresie letnim i świątecznym.

 2. Zajęcia grupowe odbywają się przy minimalnej ilości 5 osób.

 3. Klub może być zamknięty na czas konieczny do wykonania remontu lub z powodów innych związanych z działaniem Klub.

 4. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest planowane , Członkowie Klubu zostaną o tym poinformowani poprzez ogłoszenie zamieszczone w Recepcji.

 5. Wszelkie rzeczy wydawane Członkom Klubu na czas zajęć pozostają własnością Klubu.

 6. Uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu mogą być składane ustnie lub pisemnie do Właściciela Klubu.

 7. .W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.